Logo Gmina Stoczek Łukowski

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2463
W sumie: 99576

Ogłoszenia

Konsultacje „Programu współpracy Gminy Stoczek Łukowski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2023 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2023 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2022 roku.

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Informacja o usuwaniu azbestu

WYNAJMEM KWATER PRYWATNYCH/POKOI/STANCJI/MIESZKAŃ – NA POTRZEBY ZAKWATEROWANIA PRACOWNIKÓW GEOFIZYKI TORUŃ S.A.   

Obwieszczenie_treść   I

NFORMACJA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ.   

informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.pdf  

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO…  

MPZP Stoczek Lukowski_wylozenie.pdf

stoczek-zal5.pdf

stoczek-zal4.pdf

stoczek-zal3.pdf

stoczek-zal1.pdf

stoczek-zal2.pdf

Stoczek_lukowski_rolnicza_PROGNOZA_DUZY_ARKUSZY.jpg

Stoczek_lukowski_rolnicza_PROGNOZA.pdf

Stoczek_lukowski_ogolna_PROGNOZA_DUZY_ARKUSZ_4.jpg

Stoczek_lukowski_ogolna_PROGNOZA_DUZY_ARKUSZ_3.jpg

Stoczek_lukowski_ogolna_PROGNOZA_DUZY_ARKUSZ_2.jpg

Stoczek_lukowski_ogolna_PROGNOZA_DUZY_ARKUSZ_1.jpg

Stoczek_lukowski_ogolna_PROGNOZA.pdf

Prognoza mpzp Stoczek Lukowski 20.04.2015.pdf

stoczek-zal6.pdf

  PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI   

Informacja na temat planu i ankieta do wypełnienia  

INFORMACJA NA TEMAT ZWIERZĄT BEZDOMNYCH   

Informacja na temat zwierząt bezdomnych  

PLANOWANA LIKWIDACJA CZĘŚCI PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH NA TRASIE ŁUKÓW - SKIERNEWICE    

Likwidacja cześci przejazdów kolejowych

Przejazdy kolejowe - mapa

  TRENING URUCHAMIANIA SYREN ALARMOWYCH   

TRENING URUCHAMIANIA SYREN ALARMOWYCH  

OGLOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO RADY DZIAŁLNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE STOCZEK ŁUKOWSKI.   

Ogloszenie nabor RDPP.pdf  

ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY NA ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI.   Ogloszenie 17_06_15.pdf  

OGŁOSZENIE O UCHWALENIU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGODPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI.  

Ogloszenie o uchwaleniu studium.pdf  

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O POZWOLENIU NA ROZBIÓRKĘ LINI 220kV KOZIENICE - SIEDLCE.   

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego 05_05.pdf  

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI W SPRAWIE DROGI W ZABIELU.   

Ogloszenie w sprawie drogi w Zabielu.pdf  

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI.   

ogloszenie rozgraniczenie nieruchmosci.pdf  

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJE ZADAŃ GMINY O CHARAKTERZE POZYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2015.   

Ogloszenie o wyborze oferty 2015.pdf  

Ogłoszenie dotyczace otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku – zmiana terminu posiedzenia komisji konkursowej.   

ogloszenie komisja.pdf  

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI.   

Ogloszenie 31_03.pdf  

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE ZADAŃ GMINY O CHARAKTERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU.

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118, z póżn. zm.) Wójt Gminy Stoczek Łukowski ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku.

OGŁOSZENIE  

ULOTKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZABEZPIECZEŃ NOWEGO DOWODU OSOBISTEGO.   

wzor_ID_1.pdf  

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE PT: "POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY."   

ZAPROSZENIE PUP.pdf  

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEPROWADZONĄ W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO     

OGLOSZENIE_o_wylozeniu studium-1.pdf  

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO WYPOSAŻONEGO W PŁUG DO ODŚNIEŻANIA   

Ogloszenie o II przetargu Zgorznica.pdf  

NOWY HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW na 2015 29 grudnia 2014

HARMONOGRAMY

 

ZAPRASZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI. 

Wójt Gminy Stoczek Łukowski zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości. 

W związku z prowadzonym postępowaniem mającym na celu ustalenie przebiegu granic zapraszam do złożenia oferty na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej we wsi Kienkówka w gminie Stoczek Łukowski, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 211/2 z nieruchomością sąsiednią, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 212/2. 

Pożądany termin zakończenia prac rozgraniczeniowych ustalono na 31.03.2015 roku. 

 W ofercie proszę podać :

- proponowaną cenę,

- numer uprawnień zawodowych,

- nip,

- adres firmy.

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „OFERTA ROZGRANICZENIE” do sekretariatu Urzędu Gminy przy Pl.T.Kościuszki 1 (pokój nr 102), w terminie do dnia 5 grudnia 2014 r. do godziny 1400.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 grudnia 2014 r. o godzinie 14 15.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował jedynie ceną oferty.

 Mapa_ewidencyjna-3.pdf  

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią   

Informacja w pliku - wyciąg z wykazu      

KONSULTACJE PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.

O G Ł O S Z E N I E

W oparciu o Uchwałę Nr XII/66/11 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Stoczek Łukowski ogłasza konsultacje „Programu współpracy Gminy Stoczek Łukowski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” oraz „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stoczek Łukowski z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2015 - 2020”

Zgodnie z § 3 wyżej wskazanej uchwały konsultacje odbędą się w formie z wykorzystaniem technik informatycznych – poprzez stronę internetową www.stoczeklukowski.pl (zakładka Ogłoszenia), gdzie zostanie opublikowany projekt programu wraz z formularzem uwag oraz w formie bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji wskazanych wyżej, które odbędzie się w Sali Narad Urzędu Gminy Stoczek Łukowski w dniu 23 października 2014 r. o godz. 1500

Uwagi do projektu na formularzu uwag lub pisemnie można zgłaszać do Urzędu Gminy Stoczek Łukowski, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski pokój nr 8 lub na adres e-mail: wrosa@stoczeklukowski.pl w temacie wpisując „Uwagi Programy Współpracy” do dnia 28 października 2014 r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu).

Do ogłoszenia załączono projekt „Programu współpracy Gminy Stoczek Łukowski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” oraz „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stoczek Łukowski z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2015 - 2020”.

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Stoczek Łukowski www.stoczeklukowski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stoczek Łukowski.

 /-/ Marek Czub

 Wójt

  Gminy Stoczek Łukowski

KONSULTACJE PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY - DOKUMENTY.

 

INFORMACJA STAROSTY ŁUKOWSKIEGO O WYŁOŻENIU PROJEKTU MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA OBRĘBU STARA PRAWDA.   

Informacja Starosty Lukowskiego -.pdf  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stoczek Łukowski, dn. 03.09.2014 r.

WI.271.4.1.2014-MS

Zapytanie ofertowe 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stoczek Łukowski, Pl. T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski, woj. lubelskie, 
tel. 025 7970182, faks (025) 797 00 47.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja mapy zasadniczej -  wykonanie mapy do celów projektowych, obejmującej obręby geodezyjne: Kienkówka, Nowa Prawda, Stare Kobiałki Jamielnik Kolonia, Nowy Jamielnik i Stary Jamielnik, na potrzeby projektowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kienkówka, Stare Kobiałki, Jamielnik Kolonia i Nowy Jamielnik.

Zakres opracowania winien obejmować działki: 

1. Drogi krajowej nr 76, przebiegającej przez ww. obręby geodezyjne, wraz z przyległymi działkami, w zakresie: 

a. Obręb geodezyjny Kienkówka od granicy gminy Stoczek Łukowski do wysokości działki nr 125/2 obręb geodezyjny Nowa Prawda;

b. Obręb geodezyjny Stare Kobiałki od działek nr 32 i 289 do wysokości działki nr 970 obręb geodezyjny Stary Jamielnik, stanowiącej drogę powiatową.

Opracowanie winno zawierać:

1. W terenie zabudowanym pas o szerokości 40 m od osi drogi po jej obydwu stronach oraz, w przypadku zamieszkałych budynków, odsuniętych od drogi na odległość większą niż 40 m, te budynki;

2. Poza terenem zabudowanym pas o szerokości 30 m od osi drogi po jej obydwu stronach.

Termin wykonania zamówienia ustalono na 28 listopada 2014 roku

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 Oferent przygotowuje ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 Cena oferty jest łączną ceną za wykonanie aktualizacji powierzchni terenu objętego zakresem opracowania (mapy).

Oferta powinna być:

 - opatrzona pieczątką firmową,

 - posiadać datę sporządzenia, 

 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e–mail, numer NIP,

 - podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: marcin.s@stoczeklukowski.pl , lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Stoczek Łukowski, Pl. T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski, pok. 102 (I piętro budynku), do dnia 11.09.2014 r.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. OCENA OFERT

 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 Najniższa cena - 100%

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Marcin Sałasiński, pod numerem telefonu 25 797 01 82 oraz adresem email: marcin.s@stoczeklukowski.pl.

IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego.

 formularz ofertowy.doc  

 

KONSULTACJE STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020.

W oparciu o art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 2, 4 i 5 Załącznika do uchwały nr XV/148/07 Rady Gminy Stoczek łukowski z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stoczek Łukowski, Wójt Gminy Stoczek Łukowski zarządza konsultacje społeczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 dla Gminy Stoczek Łukowski.

Poniżej udostępniamy projekt strategii, zarządzenie w sprawie konsultacji oraz ankietę konsultacyjną.

Jednocześnie informujemy, że spotkania konsultacyjne odbędą się w dniach 15 i 22 września 2014 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Stoczek Łukowski oraz w dniu 18 września 2014 r. o godz. 14.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach.


KONSULTACJE DOKUMENTYZAPYTANIE OFERTOWE - PIKNIK HISTORYCZNY.   

ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf  

Informacja o formach pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych   

INFORMACJA  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM NIERUCHOMOŚCI W WOLI KISIELSKIEJ.   

Ogloszenie o przetargu.pdf  

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI W 2014 ROKU

 

  Harmonogram

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI   

Treść ogłoszenia z mapą  

OBWIESZCZENIE WOJEWODY W SPRAWIE LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH DO sEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO, RAD POWIATÓW ORAZ RAD GMINY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM.   

MX-M283N_20140422_093927.pdf  

OSTRZEŻENIE O PRZYMROZKACH 

16 kwietnia 2014   

OSTRZEŻENIE O PRZYMROZKACH  

2 maja i 10 listopada 2014 r. dniami wolnymi od pracy w Urzędzie Gminy Stoczek Łukowski   

ZARZADZENIE 3_14.pdf  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY.  

Wykaz nieruchomosci do sprzedazy.pdf   OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO W SPRAWIE AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ.

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego.pdf  

OGŁOSZENIE LOKALE SOCJALNE   

LOKALE SOCJALNE.pdf  

INFORMACJA O PRZEZNACZENIU LOKALU MIESZKANIOWEGO STANOWIACEGO WŁASNOŚĆ GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI PRZEZNACZONEGO DO ODDANIA W NAJEM NA CZAS OKREŚLONY.

 

  Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.docx

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY O CHARAKTERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU.

Ogłoszenie o wyborze oferty. 
 Ogloszenie 2014.pdf  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.   

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_mapy..pdf  

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE MAPY- STARA PRAWDA.   

Stara Prawda 2.pdf  

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY NA WYKONANIE MAPY - JAMIELNE.   

Jamielne 2.pdf  

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE MAPY - ZGÓRZNICA.   

Zgorznica 2.pdf  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozgraniczenie Borki   

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf  

Ogłoszenie o składaniu ofert na rozgraniczenie nieruchomości we wsi Borki  

Ogłoszenie

Mapa

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA.   

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do wydzierzawienia..pdf  

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE PRAWNE. 

Bezpłatne konsultacje prawne w Urzędzie Gminy Stoczek Łukowski.

Informujemy, że od dnia 5 lipca 2013 r. w każdy pierwszy piątek miesiąca, w godzinach 10.00 - 12.00 w pokoju 103 Urzędu Gminy Stoczek Łukowski odbywać się będą bezpłatne konsultacje prawne.
Konsultacje realizowane będą przez pracowników i współpracowników Consilium Bonum Sp. z o.o. z siedziba w Lublinie i skierowane są  do osób fizycznych.
Zakres merytoryczny bezpłatnych konsultacji obejmuje przede wszystkim następujące gałęzie prawa: prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo pracy, prawo karne. 

 

DODATKOWY NABÓR BENEFICJENTÓW DO PROJEKTU "WYRÓWNUJEMY SZ@NSE. PRZECIWDZIALANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE POWIATU ŁUKOWSKIEGO". 

informacja wykluczenie cyfrowe.pdf  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY STOCZEK ŁUKOWSKIPRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

Wykaz Nowa Prawda PDF.pdf  

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY O CHARAKTERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO   

OGLOSZENIE 2013.pdf  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY   

WYKAZ NIERUCHOMOSCI 2013.pdf  

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SPECJALNEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO  

Gmina Stoczek Łukowski, Pl. T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski sprzeda samochód specjalny pożarniczy Daimler Benz 1017AF.

szczegóły  

Regulamin korzystania z boisk sportowych, sal sportowych oraz innych obiektów sportowych i rekreacyjnych w Gminie Stoczek Łukowski
REGULAMIN.pdf  

Przykładowa decyzja Wojewody w sprawie komunalizacji gruntów wsi Jagodne

 


 Plik JPG z decyzją Wojewody  

 

 

Informacja dotycząca podatku akcyzowego

 

WÓJT GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW.

OD 2012 R. WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO BĘDĄ PRZYJMOWANE OD 1DO 29 LUTEGO 2012 R. ORAZ OD 1 DO  31 SIERPNIA 2012 R. 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy lub pod nr telefonu 25 797 0047 w. 35

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Marek Czub</strong></p>

Marek Czub

Przyjęcia interesantów:

Pytania do wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy

Plac T. Kościuszki 1

21-450 Stoczek Łukowski

tel: 25 797 00 47

gmina@stoczeklukowski.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.